Med alla varslen runt om i Västsverige i allmänhet och på Volvo i synnerhet har det varit mycket snack om vad som egentligen gäller angående turordning vid uppsägningar...

Jag har tagit mig en titt på Lagen om anställningsskydd (LAS), Kollektivavtal och lite andra spridda texter jag kommit över så att vi kan försöka reda ut vad de olika luddiga paragraferna innebär.

Det första jag hittade vid en googling på LAS var en artikel på Wikipedia. Wiki-material ska självklart tas med en stor nypa salt men det är iallafall ingen som bestridit sanningshalten i artikeln än så länge:

Om anställda sägs upp på grund av arbetsbrist ska det ske enligt en viss turordning. Turordningsregeln återfinns i 22 § LAS och innebär att arbetstagare med längre anställningstid har företräde framför arbetstagare med kortare anställningstid. Vid lika anställningstid ger högre ålder företräde. Turordningsreglerna är försedda med flera undantag och kan dessutom åsidosättas genom kollektivavtal.

Ja, det låter ganska enkelt, eller hur? Undantag till 22 § finns visst påstås det.

Efter många om och men hittade jag detta på Volvo Verkstadssklubbs hemsida:

Finns det några undantag till regeln om först in sist ut?

Beroende på vilka arbetsuppgifter som finns kvar i ett företag vid uppsägning, så kan det hända att en anställd inte har den kunskap som arbetsuppgifterna kräver. Då måste man omplacera den anställda, men det kräver att den anställda uppfyller de kvalifikationer som de nya arbetsuppgifterna kräver. Det betyder att den anställda måste uppfylla de krav arbetsgivaren hade ställt vid en nyanställning. Den anställda har givetvis rätt till en viss upplärningsperiod, men det betyder inta att arbetsgivaren låter den anställda genomgå till exempel en yrkesutbildning. Saknar den anställda de kvalifikationer som krävs för de nya arbetsuppgifterna så kan han/hon sägas upp, trots att han/hon har längre anställningstid än andra anställda.

Gäller turordningslistan samtliga avtalsområden tillsammans?

Turordningslistan skall gälla varje arbetsplats för sig och varje avtalsområde för sig. Man använder uttrycket driftsenhet eller driftsställe för att definiera en och samma arbetsplats inom en byggnad eller inhägnat område. Om man allmänt tycker att en och samma driftsenhet är två geografiskt skilda avdelningar så kan turordningslistan delas upp i två delar. På den fackliga organisationens begäran kan man dock göra en gemensam lista för flera arbetsplatser på samma ort. Men man skall tänka på att det kan finnas regler i kollektivavtalet som inte stämmer överens med turordningsbestämmelserna i LAS.

Gäller turordningslistan samtliga anställda?

I vissa fall skall arbetsgivaren göra undantag från lagens turordningsregler. Det gäller dels vissa anställda med nedsatt arbetsförmåga och dels vissa fackligt förtroendevalda. Pensionärer och anställda, som inte faller under LAS, skall inte heller omfattas av turordningsreglerna.

(Jannes not: De som inte innefattas av LAS enligt 1 § är: arbetstagare som med hänsyn till arbetsuppgifter och anställningsvillkor får anses ha företagsledande eller därmed jämförlig ställning, arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj, arbetstagare som är anställda för arbete i arbetsgivarens hushåll, arbetstagare som är anställda med särskilt anställningsstöd, i skyddat arbete eller i utvecklingsanställning. Lag (2005:1193).)

Arbetsgivaren och den fackliga organisationen kan med stöd av ett centralt kollektivavtal komma överens om en annan turordning än den lagen bestämmer, en så kallad avtalsturordningslista. En avtalsturordningslista får inte diskriminera eller på något annat sätt vara olämplig. Lagen har också en skyddsregel för äldre. Den som vid uppsägningstillfället är äldre än 57 år och 6 månader får inte sägas upp genom en avtalsturordningslista utan att fackförbundet centralt uttryckligen har godkänt den.

Undantag kan göras med hänvisning till bl.a. kvalifikationer kunde vi läsa oss till där ja.
Och vem vet - enligt texten kanske varje fabriksdel har en helt egen turordning?

Låt oss så titta på paragraf 22 i LAS för att se själva lagtexten och se om vi kan hitta dessa undantag som det skrivs om:

22 § Vid uppsägning på grund av arbetsbrist skall arbetsgivaren iaktta följande turordningsregler.
Innan turordningen fastställs får en arbetsgivare med högst tio arbetstagare oavsett antalet turordningskretsar undanta högst två arbetstagare som enligt arbetsgivarens bedömning är av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten. Vid beräkningen av antalet arbetstagare hos arbetsgivaren bortses från arbetstagare som avses i 1 §. Den eller de arbetstagare som undantas har företräde till fortsatt anställning.

Har arbetsgivaren flera driftsenheter, fastställs en turordning för varje enhet för sig. Enbart den omständigheten att en arbetstagare har sin arbetsplats i sin bostad medför inte att den arbetsplatsen utgör en egen driftsenhet. Om arbetsgivaren är eller brukar vara bunden av kollektivavtal, fastställs en särskild turordning för varje avtalsområde. Finns det i ett sådant fall flera driftsenheter på samma ort, skall inom en arbetstagarorganisations avtalsområde fastställas en gemensam turordning för samtliga enheter på orten, om organisationen begär det senast vid förhandlingar enligt 29 §.

Turordningen för de arbetstagare som inte undantagits bestäms med utgångspunkt i varje arbetstagares sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren. Arbetstagare med längre anställningstid har företräde framför arbetstagare med kortare anställningstid. Vid lika anställningstid ger högre ålder företräde. Kan en arbetstagare endast efter omplacering beredas fortsatt arbete hos arbetsgivaren, gäller som förutsättning för företräde enligt turordningen att arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för det fortsatta arbetet. Lag (2000:763).

23 § Arbetstagare som har nedsatt arbetsförmåga och som på grund därav har beretts särskild sysselsättning hos arbetsgivaren skall, om det kan ske utan allvarliga olägenheter, få företräde till fortsatt arbete oberoende av turordningen.

Jodå, lagen talar om undantag m.a.p. kvalifikationer och separata turordningar för olika driftenheter...

Nu tittar vi lite på kollektivavtalet. Och kom ihåg, det avtalet kan åsidosätta så gott som allt här ovan:

Ok, vänta lite nu.. i Teknikavtalet IF Metall så nämns inte någonting om regler kring uppsägning av tillsvidareanställda arbetstagare så vi tittar vidare i Gemensamma avtalskommentarer, Teknikavtalet IF Metall som bl.a. innehåller en del smärre uppdateringar och klargöranden:

§ 9 Anställnings ingående och upphörande

[...] i mom 2 finns regler som ersätter och kompletterar LAS regler om företrädesrätt och turordning.

Mom 2 Företrädesrätt och turordning
Turordning
LAS regler om turordning vid uppsägning har som utgångspunkt att man vet vilka befattningar och arbetsuppgifter som ska finnas kvar efter uppsägningarna och vilka yrkeskvaliikationer som fordras. Till följd av arbetsgivarens principiella rätt att besluta om sin verksamhet är det företaget som bestämmer i dessa frågor.

Turordningen enligt LAS bestäms med utgångspunkt från dels den anställdes yrkeskvalifikationer och dels hans anställningstid och ålder. För att en anställd med hänvisning till anställningstid respektive ålder ska få vara kvar efter driftsinskränkningen, krävs att han har tillräckliga kvalifikationer antingen för att överta arbetsuppgifterna från en anställd med kortare anställningstid eller för nyinrättade arbetsuppgifter. Vid påståenden om felaktiga uppsägningar enligt turordningsbestämmelserna har arbetsgivaren bevisbördan för att uppsägningarna är korrekta, om saken går till domstol.

För s.k. handikappanställningar gäller särskilda regler, som innebär att arbetstagaren ska få företräde till fortsatt arbete oberoende av turordningen, om det kan ske utan allvarliga olägenheter.

Bedömningen av tillräckliga kvalifikationer för olika arbetsuppgifter är ofta svår att göra. Dessa problem kan också bli aktuella beträffande turordningen för företrädesrätt till ny anställning.

Genom turordningsöverenskommelser mellan de lokala parterna är det möjligt att få en bra tillämpning av lagens regler samt vid behov genomföra sådana avvikelser från reglerna i LAS som motiveras av företagets eller de anställdas förhållanden. Det ligger i båda parters intresse att företagets fortlevnad, och därmed anställningstryggheten hos kvarvarande anställda, underlättas.

Mot den här bakgrunden vilar LAS turordningsregler och Teknikavtalet IF Metall också på förutsättningen att de lokala parterna är bäst lämpade att göra bedömningen av den lämpliga bemanningen efter en driftinskränkning och således på att det träffas turordningsöverenskommelser. Även omställningsavtalet bygger på att de lokala parterna ska komma överens om formerna för en driftinskränkning eller omstrukturering samt att turordningsöverenskommelser träffas. Det är således viktigt för de lokala parterna att anstränga sig för att träffa väl avvägda turordningsöverenskommelser.

LAS regler bygger således på att arbetsmarknadens parter har möjligheten att genom turordningsöverenskommelser bestämma om annan turordning vid uppsägning på grund av arbetsbrist och vid återanställning än som följer av LAS. Även oorganiserade arbetstagare binds av en sådan överenskommelse. Av ADs rättspraxis framgår att parterna har mycket vida ramar då de väljer att genom kollektivavtal själva reglera en turordningssituation på det sätt som de finner lämpligt. Enbart turordningsöverenskommelser som innebär ett sådant missbruk av den principiella avtalsfriheten att de helt eller delvis framstår som stridande mot god sed på arbetsmarknaden eller på annat sätt som otillbörliga, t.ex. därför att den innebär en direkt diskriminering av viss eller vissa arbetstagare, kan angripas.

En turordningsöverenskommelse är alltså giltig oberoende av inställningen hos enskilda arbetare. IF Metall kan dock i undantagsfall begära central förhandling om en lokal överenskommelse om turordningen. Syftet med en sådan central förhandling är att få en möjlighet att diskutera sådana turordningsöverenskommelser som skulle kunna innebära att de lokala parterna som nyss sagts har överträtt gränserna för avtalsfriheten. Det innebär inte någon inskränkning i de lokala parternas behörighet att träffa överenskommelse. Om enighet inte nås vid den centrala förhandlingen om annan turordning än den som avtalats lokalt, gäller den lokala överenskommelsen (AD 1982 nr 65). Efter central förhandling kan frågan i princip inte föras vidare.

Om överenskommelse om lämplig turordning inte kan träffas återstår det för arbetsgivaren att själv fastställa turordningen. Arbetsgivarens bedömning av LAS regler kan, efter lokal och central förhandling, komma att prövas av AD.

Turordningens omfattning
Enligt LAS omfattar turordningen avtalsområdet och den enskilda verkstaden. Teknikföretagen har uppfattningen att femte stycket i mom 2 ska tolkas enligt sin ordalydelse och att bestämmelsen innebär ett krav på lokal överenskommelse för att turordningen ska utvidgas från en verkstad till flera verkstäder på samma ort hos samma arbetsgivare. Bestämmelsen ersätter således regeln i 22 § tredje stycket LAS om att en gemensam turordning ska fastställas för samtliga arbetsgivarens driftsenheter på orten, om verkstadsklubben begär det senast vid förhandlingar enligt MBL.

IF Metall å sin sida har uppfattningen att bestämmelsen enbart klargör att det är möjligt att träffa lokal överenskommelse om sammanläggning av två eller flera driftsenheter till en turordningskrets. Detta innebär följande i den situation att ett företag har tre driftsenheter på samma ort och arbetsbrist uppstår på en av dem. Huvudregeln är då att en lista upprättas för denna enhet. På fackets begäran ska dock en gemensam lista upprättas för alla tre enheterna. Det är också möjligt att träffa överenskommelse om gemensam turordningslista för bara två av enheterna.

Nu så... kan någon säga hur mycket "sist in först ut" verkligen gäller? Det verkar ju knappast hugget i sten, milt uttryckt. Och om någon vet om det finns andra lokala överenskommelser mellan facket och Volvo Personvagnar så skulle även de vara intressanta att se...

Källor: Wikipedia VVK GBG Rättsnätet och IF Metall.

Not: De delar i texterna från källorna ovan markerade med kursiv stil har markerats så i efterhand av mig.